فعاليت روزانه سيمتا
  8/3/1394

 • مازندران
   
  47.83% شاخص: 33
 • مازندران
   
  47.83% شاخص: 33
 • كردستان
   
  39.13% شاخص: 27
 • كردستان
   
  39.13% شاخص: 27
 • تهران
   
  7.25% شاخص: 5
 • تهران
   
  7.25% شاخص: 5
 • كرمان
   
  2.90% شاخص: 2
 • كرمان
   
  2.90% شاخص: 2
 • چهار محال بختياري
   
  1.45% شاخص: 1
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  1.45% شاخص: 1
 • چهار محال بختياري
   
  1.45% شاخص: 1
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  1.45% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند