فعاليت روزانه سيمتا
  6/7/1395

 • آب و برق خوزستان
   
  45.91% شاخص: 916
 • اصفهان
   
  25.31% شاخص: 505
 • هرمزگان
   
  8.37% شاخص: 167
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  6.82% شاخص: 136
 • خراسان جنوبي
   
  5.31% شاخص: 106
 • خراسان شمالي
   
  5.06% شاخص: 101
 • تهران
   
  1.20% شاخص: 24
 • خراسان رضوي
   
  1.20% شاخص: 24
 • زنجان
   
  0.35% شاخص: 7
 • مركزي
   
  0.20% شاخص: 4
 • قم
   
  0.15% شاخص: 3
 • سمنان
   
  0.05% شاخص: 1
 • ستاد
   
  0.05% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند