فعاليت روزانه سيمتا
  4/11/1393

 • ايلام
   
  21.14% شاخص: 478
 • آذربايجان غربی
   
  18.22% شاخص: 412
 • بوشهر
   
  8.85% شاخص: 200
 • آذربايجان شرقی
   
  8.23% شاخص: 186
 • تهران
   
  7.92% شاخص: 179
 • اصفهان
   
  6.99% شاخص: 158
 • سيستان و بلوچستان
   
  6.50% شاخص: 147
 • فارس
   
  6.41% شاخص: 145
 • كرمان
   
  3.23% شاخص: 73
 • آب و برق خوزستان
   
  3.05% شاخص: 69
 • خراسان رضوي
   
  2.03% شاخص: 46
 • مازندران
   
  1.86% شاخص: 42
 • ستاد
   
  1.19% شاخص: 27
 • اردبيل
   
  0.93% شاخص: 21
 • گلستان
   
  0.84% شاخص: 19
 • كرمانشاه
   
  0.75% شاخص: 17
 • كردستان
   
  0.53% شاخص: 12
 • خراسان شمالي
   
  0.49% شاخص: 11
 • خراسان جنوبي
   
  0.35% شاخص: 8
 • مركزي
   
  0.22% شاخص: 5
 • قم
   
  0.18% شاخص: 4
 • سمنان
   
  0.09% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند