فعاليت روزانه سيمتا
  8/1/1394

 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  28.09% شاخص: 284
 • خراسان جنوبي
   
  15.03% شاخص: 152
 • بوشهر
   
  14.94% شاخص: 151
 • خراسان رضوي
   
  13.35% شاخص: 135
 • كردستان
   
  12.56% شاخص: 127
 • اصفهان
   
  3.96% شاخص: 40
 • كرمانشاه
   
  3.66% شاخص: 37
 • اردبيل
   
  2.18% شاخص: 22
 • تهران
   
  2.08% شاخص: 21
 • آذربايجان غربی
   
  1.98% شاخص: 20
 • آب و برق خوزستان
   
  0.69% شاخص: 7
 • ستاد
   
  0.59% شاخص: 6
 • مركزي
   
  0.49% شاخص: 5
 • همدان
   
  0.40% شاخص: 4

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند