فعاليت روزانه سيمتا
  9/6/1395

 • آب و برق خوزستان
   
  66.43% شاخص: 188
 • آب و برق خوزستان
   
  66.43% شاخص: 188
 • كرمانشاه
   
  19.43% شاخص: 55
 • كرمانشاه
   
  19.43% شاخص: 55
 • خراسان رضوي
   
  3.53% شاخص: 10
 • خراسان رضوي
   
  3.53% شاخص: 10
 • خراسان شمالي
   
  1.77% شاخص: 5
 • اردبيل
   
  1.77% شاخص: 5
 • ستاد
   
  1.77% شاخص: 5
 • خراسان شمالي
   
  1.77% شاخص: 5
 • اردبيل
   
  1.77% شاخص: 5
 • ستاد
   
  1.77% شاخص: 5
 • ايلام
   
  1.41% شاخص: 4
 • ايلام
   
  1.41% شاخص: 4
 • مركزي
   
  1.06% شاخص: 3
 • مازندران
   
  1.06% شاخص: 3
 • مركزي
   
  1.06% شاخص: 3
 • مازندران
   
  1.06% شاخص: 3
 • چهار محال بختياري
   
  0.71% شاخص: 2
 • چهار محال بختياري
   
  0.71% شاخص: 2
 • قزوين
   
  0.35% شاخص: 1
 • بوشهر
   
  0.35% شاخص: 1
 • گيلان
   
  0.35% شاخص: 1
 • قزوين
   
  0.35% شاخص: 1
 • بوشهر
   
  0.35% شاخص: 1
 • گيلان
   
  0.35% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند