فعاليت روزانه سيمتا
  12/2/1397

 • ايلام
   
  22.94% شاخص: 507
 • خراسان شمالي
   
  22.04% شاخص: 487
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  15.29% شاخص: 338
 • خراسان رضوي
   
  13.39% شاخص: 296
 • لرستان
   
  4.89% شاخص: 108
 • اصفهان
   
  4.48% شاخص: 99
 • همدان
   
  3.21% شاخص: 71
 • ستاد
   
  3.12% شاخص: 69
 • آب و برق خوزستان
   
  2.35% شاخص: 52
 • تهران
   
  2.26% شاخص: 50
 • گلستان
   
  1.76% شاخص: 39
 • كرمان
   
  1.40% شاخص: 31
 • مازندران
   
  1.13% شاخص: 25
 • سمنان
   
  1.04% شاخص: 23
 • مركزي
   
  0.23% شاخص: 5
 • اردبيل
   
  0.18% شاخص: 4
 • يزد
   
  0.18% شاخص: 4
 • آذربايجان شرقی
   
  0.05% شاخص: 1
 • قزوين
   
  0.05% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند