فعاليت روزانه سيمتا
  3/5/1395

 • بوشهر
   
  21.99% شاخص: 303
 • اصفهان
   
  18.00% شاخص: 248
 • خراسان شمالي
   
  15.24% شاخص: 210
 • سمنان
   
  10.09% شاخص: 139
 • لرستان
   
  8.49% شاخص: 117
 • كرمان
   
  5.95% شاخص: 82
 • خراسان جنوبي
   
  5.37% شاخص: 74
 • كردستان
   
  5.15% شاخص: 71
 • آب و برق خوزستان
   
  3.70% شاخص: 51
 • تهران
   
  3.70% شاخص: 51
 • اردبيل
   
  1.09% شاخص: 15
 • آذربايجان غربی
   
  0.65% شاخص: 9
 • ايلام
   
  0.29% شاخص: 4
 • مركزي
   
  0.22% شاخص: 3
 • ستاد
   
  0.07% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند