فعاليت روزانه سيمتا
  4/8/1395

 • آب و برق خوزستان
   
  83.14% شاخص: 725
 • فارس
   
  8.49% شاخص: 74
 • تهران
   
  1.61% شاخص: 14
 • مازندران
   
  1.61% شاخص: 14
 • خراسان جنوبي
   
  1.61% شاخص: 14
 • ايلام
   
  1.49% شاخص: 13
 • اردبيل
   
  1.15% شاخص: 10
 • آذربايجان غربی
   
  0.34% شاخص: 3
 • كرمان
   
  0.23% شاخص: 2
 • ستاد
   
  0.23% شاخص: 2
 • كرمانشاه
   
  0.11% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند