فعاليت روزانه سيمتا
  2/11/1397

 • لرستان
   
  26.15% شاخص: 717
 • اصفهان
   
  25.13% شاخص: 689
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  16.96% شاخص: 465
 • خراسان جنوبي
   
  8.32% شاخص: 228
 • آب و برق خوزستان
   
  6.60% شاخص: 181
 • كرمان
   
  4.01% شاخص: 110
 • خراسان شمالي
   
  3.43% شاخص: 94
 • هرمزگان
   
  3.43% شاخص: 94
 • سمنان
   
  2.41% شاخص: 66
 • تهران
   
  1.79% شاخص: 49
 • چهار محال بختياري
   
  0.73% شاخص: 20
 • سيستان و بلوچستان
   
  0.51% شاخص: 14
 • خراسان رضوي
   
  0.33% شاخص: 9
 • مركزي
   
  0.11% شاخص: 3
 • همدان
   
  0.11% شاخص: 3

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند