فعاليت روزانه سيمتا
  2/5/1395

 • كرمانشاه
   
  22.75% شاخص: 316
 • چهار محال بختياري
   
  18.43% شاخص: 256
 • ايلام
   
  18.07% شاخص: 251
 • خراسان شمالي
   
  16.27% شاخص: 226
 • آب و برق خوزستان
   
  6.26% شاخص: 87
 • همدان
   
  6.12% شاخص: 85
 • خراسان رضوي
   
  4.03% شاخص: 56
 • تهران
   
  3.67% شاخص: 51
 • مركزي
   
  1.58% شاخص: 22
 • سيستان و بلوچستان
   
  1.44% شاخص: 20
 • اردبيل
   
  0.65% شاخص: 9
 • اصفهان
   
  0.43% شاخص: 6
 • خراسان جنوبي
   
  0.22% شاخص: 3
 • كرمان
   
  0.07% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند