فعاليت روزانه سيمتا
  28/2/1394

 • ستاد
   
  80.92% شاخص: 5926
 • ستاد
   
  80.92% شاخص: 5926
 • آذربايجان شرقی
   
  4.40% شاخص: 322
 • آذربايجان شرقی
   
  4.40% شاخص: 322
 • فارس
   
  4.30% شاخص: 315
 • فارس
   
  4.30% شاخص: 315
 • اصفهان
   
  2.34% شاخص: 171
 • اصفهان
   
  2.34% شاخص: 171
 • آب و برق خوزستان
   
  2.03% شاخص: 149
 • آب و برق خوزستان
   
  2.03% شاخص: 149
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  1.73% شاخص: 127
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  1.73% شاخص: 127
 • آذربايجان غربی
   
  1.39% شاخص: 102
 • آذربايجان غربی
   
  1.39% شاخص: 102
 • خراسان شمالي
   
  0.78% شاخص: 57
 • خراسان شمالي
   
  0.78% شاخص: 57
 • هرمزگان
   
  0.61% شاخص: 45
 • هرمزگان
   
  0.61% شاخص: 45
 • اردبيل
   
  0.55% شاخص: 40
 • اردبيل
   
  0.55% شاخص: 40
 • كردستان
   
  0.37% شاخص: 27
 • كردستان
   
  0.37% شاخص: 27
 • خراسان رضوي
   
  0.14% شاخص: 10
 • گيلان
   
  0.14% شاخص: 10
 • خراسان رضوي
   
  0.14% شاخص: 10
 • گيلان
   
  0.14% شاخص: 10
 • مركزي
   
  0.11% شاخص: 8
 • مركزي
   
  0.11% شاخص: 8
 • مازندران
   
  0.10% شاخص: 7
 • مازندران
   
  0.10% شاخص: 7
 • كرمان
   
  0.04% شاخص: 3
 • كرمان
   
  0.04% شاخص: 3
 • تهران
   
  0.03% شاخص: 2
 • چهار محال بختياري
   
  0.03% شاخص: 2
 • تهران
   
  0.03% شاخص: 2
 • چهار محال بختياري
   
  0.03% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند