فعاليت روزانه سيمتا
  20/11/1394

 • آب و برق خوزستان
   
  20.69% شاخص: 60
 • مازندران
   
  18.62% شاخص: 54
 • بوشهر
   
  18.28% شاخص: 53
 • اردبيل
   
  15.17% شاخص: 44
 • خراسان شمالي
   
  6.90% شاخص: 20
 • ايلام
   
  3.79% شاخص: 11
 • آذربايجان غربی
   
  3.79% شاخص: 11
 • چهار محال بختياري
   
  3.45% شاخص: 10
 • ستاد
   
  3.10% شاخص: 9
 • خراسان رضوي
   
  3.10% شاخص: 9
 • مركزي
   
  1.72% شاخص: 5
 • خراسان جنوبي
   
  1.38% شاخص: 4

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند