فعاليت روزانه سيمتا
  9/2/1395

 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  90.49% شاخص: 333
 • اصفهان
   
  5.43% شاخص: 20
 • اردبيل
   
  2.45% شاخص: 9
 • فارس
   
  1.36% شاخص: 5
 • تهران
   
  0.27% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند