فعاليت روزانه سيمتا
  12/12/1399

 • سمنان
   
  77.78% شاخص: 126
 • سمنان
   
  77.78% شاخص: 126
 • كردستان
   
  19.14% شاخص: 31
 • كردستان
   
  19.14% شاخص: 31
 • مركزي
   
  1.23% شاخص: 2
 • مركزي
   
  1.23% شاخص: 2
 • چهار محال بختياري
   
  0.62% شاخص: 1
 • چهار محال بختياري
   
  0.62% شاخص: 1
 • خراسان جنوبي
   
  0.62% شاخص: 1
 • خراسان جنوبي
   
  0.62% شاخص: 1
 • ستاد
   
  0.62% شاخص: 1
 • ستاد
   
  0.62% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند